Balvikas students Divine Trip to Shillong -Assam

Balvikas students Divine Trip to Shillong -Assam

Aum Sri Sairam Sri Sathya Sai Seva Organisation-Assam (Balvikas Students Divine Trip to Shillong)  Place: Prashanthi Sadhana Nilayam-Shillong 28th July 2019  A VISIT TO PRASANTHI SADHANA NILAYAM, LAITUMKHRAH, SHILLONG. With the Divine blessings of Bhagawan Sri Sathya...