Sairam Durga Mandir nehru nagar rewa me mandir Safai aur dhulai aur prangad ki Safai

Date of Seva: 06/10/2019
Duration of Seva: 2 hrs

Participant Details:
Mahilas: 4
Gents: 4
Children: 0
Mahila Youth: 0
Gents Youth: 0